U bent hier: Home / Technische Diensten / Aankoop / Algemene aankoopvoorwaarden van KU Leuven en LRD

Algemene aankoopvoorwaarden van KU Leuven en LRD

Doelgroep: externen, personeelsleden KU Leuven
Contact: Aankoop

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 (B.S. 14 februari 2013) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken zijn in hun geheel van toepassing op alle opdrachten (ongeacht het bedrag) voor werken, leveringen en diensten die door de KU Leuven worden geplaatst, rekening houdend met de hiernavolgende bijzondere bepalingen en eventuele afwijkingen die in het bestek, de prijsvraag of in een overeenkomst worden opgenomen. De volledige tekst van vermeld Koninklijk Besluit kan u terugvinden op http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm of kan op eenvoudig verzoek worden verkregen bij dienst Aankoop.


Bijzondere bepalingen

In geval van leveringen van goederen: elke levering wordt met een aparte levernota per bestelbon aangeleverd. Op elke levernota dient het bestelbonnummer (45 of 48 nummer) te worden vermeld. De levernota’s worden bevestigd op de betrokken collo. 

De opdrachtnemer stuurt zijn factuur, na geleverde prestatie en ten belope van het goedgekeurd bedrag en op de tijdstippen volgens de afspraken met KU Leuven, verhoogd met de BTW, aan het FACTURATIEADRES vermeld op de BESTELBON.

De betaling geschiedt binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur en goedkeuring van de prestatie. De factuur dient conform te zijn met volgende KU Leuven vereisten:
- BTW nummer: BE 0419.052.173
- BTW percentage / of vrijstelling van BTW (met vermelding van de betreffende vrijstellingsclausule)
- Een gedetailleerde omschrijving van het gefactureerde
- Het bestelbonnummer (steeds beginnend met 45 of 48)

Bij gebrek aan een minnelijke schikking zullen uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd zijn om geschillen in verband met de opdracht te vonnissen.
Het Belgisch recht is van toepassing. In geval bepalingen van de opdracht strijdig zijn met het Belgisch recht, dan zullen deze bepalingen als nietig worden beschouwd, maar zal de opdracht in zijn geheel geldend blijven.

De te leveren artikelen moeten steeds beantwoorden aan al de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid, gezondheid, en welzijn op het werk en inzake leefmilieu. Eventueel wordt op de bestelbon verwezen naar specifieke eisen. Bij levering zal de leverancier een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing en een attest voegen waarin hij uitdrukkelijk bevestigt dat aan de vereiste veiligheids- en milieuvoorschriften voldaan is.
De specifieke veiligheids- en milieuvereisten voor machines en apparaten kunnen worden geraadpleegd op deze site.