U bent hier: Home / Onderhandse volmachtenregeling

Onderhandse volmachtenregeling

volmacht, mandaat, volmachthouder, vertegenwoordigen, vertegenwoordiger, vertegenwoordiging, gevolmachtigden, handtekening, vertegenwoordigd, represented, representation, mandate, authority, proxy, vertegenwoordigt, bevoegd, bevoegdheid, verbinden, handelingen
Doelgroep: ZAP, diensthoofden

 

Opmerkingen
 • Alle bedragen vermeld in deze volmachten regeling zijn exclusief btw.
 • Alle handelingen die decentraal worden getekend, dienen juridisch, fiscaal en financieel correct te zijn.  Bij twijfel dienen de centrale diensten te worden gecontacteerd.
 • Alle gevolmachtigden dienen de regelgevingen te respecteren.
 • De Raad van Bestuur machtigt Els Heylen en Jos Vaesen, beiden secretaris van de Raad van Bestuur en de Academische Raad, om elk afzonderlijk voor eensluidende afschriften uit te reiken waarin wordt bevestigd welke persoon een bepaalde functie bekleedt.
   
 • Voor UZ Leuven zie Onderhandse volmachtenregeling voor de UZ Leuven en het Universitair Psychiatrisch Centrum Salve Mater Lovenjoel (pdf).

Overeenkomstig art. 1.3. van het Organiek reglement van KU Leuven verleende de Raad van Bestuur volmacht aan de hierna genoemde personen en functiehouders om de hieronder vermelde handelingen te verrichten. Als functiehouder komen enkel effectief in het organigram van KU Leuven vermelde personen in aanmerking.

Deze volmachten gelden tot uitdrukkelijke herroeping.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, kunnen gevolmachtigden geen andere personen in hun plaats stellen, noch hun bevoegdheden delegeren.

Deze regeling werd aangenomen door de Raad van Bestuur van 20.12.2016 (RVB 16/501).

Deel 1. - Algemene onderhandse volmachtenregeling

I. Onroerende goederen - huur en verhuur

1. Om, zowel als huurder als als verhuurder, alle huur- of pachtovereenkomsten te sluiten voor de duur, in de vormen, aan de personen, voor de prijzen en onder de lasten en voorwaarden die de lasthebber zal goedvinden;

om alle bestaande overeenkomsten te verlengen, te vernieuwen, te ontbinden met of zonder vergoeding; om alle overdrachten en onderverhuring toe te staan; om opzeggingen te geven en te aanvaarden;

om elke verhoging of vermindering van huurprijzen en pachtcijnzen, alsmede elke wijziging van vroeger overeengekomen voorwaarden te bedingen, en dit door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:

2. Om, uitsluitend wat de huurovereenkomsten betreft voor de bewoners van de studentenresidenties ressorterend onder het Algemeen Beheer, inclusief zomerverblijven, de bovenvermelde handelingen te verrichten,

door de enkele handtekening van:

3. Om, uitsluitend wat de huurovereenkomsten betreft voor de bewoners van de studentenresidenties ressorterend onder Studentenvoorzieningen, inclusief zomerverblijven, de bovenvermelde handelingen te verrichten, door de enkele handtekening van:

4. Om, uitsluitend wat de huurovereenkomsten betreft voor de bewoners van de studentenresidenties gelegen op Campus Kulak Kortrijk, inclusief de zomerverblijven, de bovenvermelde handelingen te verrichten, door de enkele handtekening van:

5. Verhuring woongelegenheden en andere onroerende accommodaties van diverse eenheden
Om alle verhuringen van woongelegenheden, inzonderheid studentenkamers, studio's en appartementen voor studenten en gastprofessoren, en accommodaties toe te staan, voor de duur, in de vorm, voor de prijzen en onder de lasten en voorwaarden die de lasthebber zal goedvinden. Deze verhuurcontracten te verlengen, te vernieuwen, te ontbinden met of zonder vergoeding. In verband met deze verhuurcontracten alle overdrachten en onderverhuringen toe te staan, opzeggingen te geven en te aanvaarden en plaatsbeschrijving op te stellen, en dit door de enkele handtekening van de hierna genoemde personen en met inachtname van de beperking van ieders mandaat tot de hierna vermelde eenheden:

6. Verhuring ter gelegenheid van evenementen en extra-curriculaire activiteiten
Om alle verhuringen van lokalen en accommodaties toe te staan, voor de duur van maximum één maand, in de vorm, voor de prijzen en onder de lasten en voorwaarden die de lasthebber zal goedvinden, door de enkele handtekening van de hierna vermelde persoon:

Top

II. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten

A. opdrachten voor werken

Om m.b.t. het sluiten van opdrachten voor werken, alsmede voor het plaatsen en uitvoeren van alle opdrachten van werken overeenkomstig artikel 3, 2° van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en artikel IV.3. van de Codex Hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, inzake werken en de met deze werken rechtstreeks verband houdende leveringen en diensten (meer bepaald de onderhouds- en reparatiediensten, vermeld onder categorie 1 alsmede de bouwkundige diensten, vermeld onder categorie 12 van bijlage 2 van de wet), alle in de voornoemde authentieke volmacht en in de voornoemde wetten bepaalde bevoegdheden van de Raad van Bestuur uit te oefenen, en meer bepaald:

1. Gemotiveerde beslissingen omtrent de te volgen procedure: enkel van toepassing voor individuele opdrachten vanaf 8.500 EUR

1.1. ongeacht het bedrag van de opdracht, en dit door de enkele handtekening van:

1.2. met betrekking tot opdrachten voor een bedrag van maximum 85.000 EUR, door de enkele handtekening van:

2. De ondertekening van de gemotiveerde gunningsbeslissing en van de aannemingsovereenkomst,:

2.1. ongeacht het bedrag van de opdracht, door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:

2.2. met betrekking tot opdrachten voor een bedrag van maximum 85.000 EUR, door de handtekening van één van de hierna genoemde personen:

die tekent samen met een van de onder 2.1. vermelde personen

2.3. met betrekking tot opdrachten voor een bedrag van maximum 8.500 EUR, door de enkele handtekening van:

3. Alle handelingen van de aanbestedende overheid m.b.t. het plaatsen van opdrachten, alsmede de mededeling van alle wettelijk verplichte informatie aan de kandidaten, deelnemers en inschrijvers:

3.1. ongeacht het bedrag van de opdracht, door de enkele handtekening van één van de hierna genoemde personen:

3.2. met betrekking tot opdrachten voor een bedrag van maximum 85.000 EUR, door de enkele handtekening van één van de hierna genoemde personen:

3.3. met betrekking tot opdrachten voor een bedrag van maximum 8.500 EUR, door de enkele handtekening van:

4. Alle handelingen van de aanbestedende overheid m.b.t. de uitvoering van de opdracht alsmede alle handelingen m.b.t. de leiding van en de controle op de uitvoering van de opdracht , zoals omschreven in het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013, meer bepaald (maar niet limitatief) deze inzake de algemene uitvoeringsregels, zoals de beslissingen inzake de borgtocht, de keuringen, de betalingen, de klachten en verzoeken, de opleveringen, de ambtshalve maatregelen, de sancties, het opstellen en ondertekenen van alle wettelijk voorziene processen-verbaal:

4.1. ongeacht het bedrag van de opdracht, door de enkele handtekening van:

4.2. met betrekking tot opdrachten voor een bedrag van maximum 85.000 EUR, door de enkele handtekening van:

4.3. met betrekking tot opdrachten voor een bedrag van maximum 8.500 EUR, door de enkele handtekening van:

Top

B. opdrachten voor leveringen en diensten

Om m.b.t. alle aankopen in het algemeen en, in het bijzonder, voor het plaatsen en uitvoeren van alle opdrachten voor leveringen en diensten overeenkomstig artikel 3, 3° en 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en artikel IV.3. van de Codex Hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, inzake leveringen en diensten, met uitsluiting van deze in het kader van werken, alle in de voornoemde authentieke volmacht en in de voornoemde wetten bepaalde bevoegdheden van de Raad van Bestuur uit te oefenen, en meer bepaald:

1. Gemotiveerde beslissingen omtrent de te volgen procedures: enkel van toepassing voor individuele opdrachten vanaf 8.500 EUR

1.1. ongeacht het bedrag van de opdracht, door de enkele handtekening van:

1.2. met betrekking tot opdrachten voor een bedrag van maximum 85.000 EUR, door de enkele handtekening van:

2. De ondertekening van de gemotiveerde gunningsbeslissing van de overeenkomst en alle handelingen m.b.t. het sluiten van de opdracht

2.1. ongeacht het bedrag van de opdracht, door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:

2.2. met betrekking tot opdrachten tot een bedrag van maximum 85.000 EUR, door de gezamenlijke handtekening van één van de hierna genoemde personen:

die tekent samen met één van de personen vermeld onder 2.1.

2.3. met betrekking tot opdrachten waarvan de goed te keuren uitgave het bedrag van 8.500 EUR niet overschrijdt, door de enkele handtekening van:

 • de geaccrediteerde antennemedewerker / de kredietbeheerder

2.4. met betrekking tot opdrachten in het kader van reeds door de dienst Aankoop afgesloten raamovereenkomsten, ongeacht het bedrag, door:

 • de geaccrediteerde antennemedewerker / de kredietbeheerder

3. Alle handelingen van de aanbestedende overheid m.b.t. het plaatsen van opdrachten, alsmede de mededeling van alle wettelijk verplichte informatie aan de kandidaten, deelnemers en inschrijvers:

3.1. ongeacht het bedrag van de opdracht, door de enkele handtekening van één van de hierna genoemde personen:

3.2. met betrekking tot opdrachten voor een bedrag van maximum 85.000 EUR, door de enkele handtekening van één van de hierna genoemde personen:

3.3. met betrekking tot opdrachten waarvan de goed te keuren uitgave het bedrag van 8.500 EUR niet overschrijdt, door de enkele handtekening van:

4. Alle handelingen van de aanbestedende overheid m.b.t. de uitvoering van de opdracht alsmede alle handelingen m.b.t. de leiding van en de controle op de uitvoering van de opdracht , zoals omschreven in het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013, meer bepaald (maar niet limitatief) deze inzake de algemene uitvoeringsregels, zoals de beslissingen inzake de borgtocht, de keuringen, de betalingen, de klachten en verzoeken, de opleveringen, de ambtshalve maatregelen, de sancties, het opstellen en ondertekenen van alle wettelijk voorziene processen-verbaal:

4.1. ongeacht het bedrag van de opdracht, door de enkele handtekening van:

4.2. met betrekking tot opdrachten voor een bedrag van maximum 85.000 EUR, door de enkele handtekening van:

4.3. met betrekking tot opdrachten waarvan de goed te keuren uitgave het bedrag van 8.500 EUR niet overschrijdt, door de enkele handtekening van de kredietbeheerder.

5. Volmacht te geven aan Elektron vzw om namens en voor rekening van de KU Leuven overeenkomsten af te sluiten voor de aankoop  en/of in het licentie nemen van databanken en elektronische tijdschriften met het oog op een zo ruim mogelijke aanwending voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden, voor een bedrag van maximum 85.000 EUR, mits naleving van de procedure zoals voorzien in de statuten en het huishoudelijk reglement van Elektron vzw, door de enkele handtekening van

Top

III. Akten en contracten

A. Om beurs- en arbeidsovereenkomsten, alsmede opzeggings- en verbrekingsbrieven te ondertekenen:

1. voor het assisterend en het bijzonder academisch personeel, voor OP1 en OP2 binnen het integratiekader

door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:

of door de handtekening van een HR-businesspartner

die tekent met één van de hierboven onder punt 1 vermelde personen.

2. voor het administratief en technisch personeel, voor het administratief en technisch personeel binnen het integratiekader,

door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:

of door de handtekening van:

die tekent met één van de hierboven onder punt 2 vermelde personen.

Top

B. Overeenkomsten met stagiairs en vrijwilligers

1. Om overeenkomsten met stagiairs of studenten uit een andere onderwijsinstelling of in het kader van een beroepsopleiding te ondertekenen met het oog op een stage resp. het verrichten van onderzoek in de KU Leuven, door de enkele handtekening van:

2. Om overeenkomsten voor onbezoldigd vrijwilligerswerk te ondertekenen, door de gezamenlijke handtekening van één van volgende personen:

die tekent samen met het/de betrokken diensthoofd of projectleider.

3. Om overeenkomsten met vrijwillige wetenschappelijk medewerkers of onbezoldigde gastprofessoren te ondertekenen, door de enkele handtekening van:

Top

C. Overeenkomsten voor studenten

1. Om overeenkomsten voor tewerkstelling van studenten te sluiten en te beëindigen en om alle rechtshandelingen te stellen die noodzakelijk zijn voor de tewerkstelling van studenten met inbegrip van het aanvragen van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten,

door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:

of door de handtekening van één van de hierna genoemde personen:

die tekent met één van de hierboven onder punt 1. vermelde personen.

2. Om overeenkomsten voor studiestages of overeenkomsten voor het verrichten van onderzoek door studenten te sluiten voor KU Leuven-studenten die hetzij vrijwillig, hetzij verplicht uit hoofde van hun studieprogramma, een stage/onderzoek verrichten buiten de KU Leuven (onderneming of andere instelling), door de enkele handtekening van:

 • de vicerector Studentenbeleid
 • of de (subfacultaire) decaan, het lid van het academisch personeel bevoegd voor het betrokken studie- of onderzoeksprogramma of de stagecoördinator/studentenonderzoekscoördinator van de betrokken (sub)faculteit voor zover het standaardcontract ontwikkeld door de Juridische Dienst Studenten (Studentenvoorzieningen) gebruikt wordt of een overeenkomst gevalideerd door de bevoegde juridische dienst.

3. Om overeenkomsten van studieleningen, studietoelagen, beurzen of welkdanige vorm van geldelijke studietegemoetkoming aan studenten toe te kennen en uit te betalen, te schorsen of in te trekken, integratiecontracten te sluiten met OCMW, of andere instanties betreffende begeleiding van individuele studenten,

door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:

of door de handtekening van één van de hierna genoemde personen:

die tekent met één van de hierboven onder punt 3. vermelde personen.

4. Om overeenkomsten te sluiten met individuele studenten in het kader van de werking van studenten met een functiebeperking,

door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:

of door de handtekening van één van de hierna genoemde personen:

die tekent met één van de hierboven onder punt 4. vermelde personen.

Top

D. Verzekeringscontracten

Om verzekeringscontracten te sluiten en alle bescheiden i.v.m. deze overeenkomsten te ondertekenen, door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna vermelde personen:

Voor de algemene aansprakelijkheidsverzekeringen, door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna vermelde personen:

Top

E. Roerende goederen - verkoop, ruil, huur en verhuur en andere overeenkomsten

1. Om roerende goederen te ruilen, te huren of te verhuren en alle andere vormen van overeenkomsten te sluiten, met uitsluiting van aan- of verkoop, zoals onder meer bewaargeving, gebruik- of verbruikslening, vruchtgebruik, e.a., tegen de prijs, lasten en voorwaarden die de lasthebber passend zal vinden,

1.1. m.b.t. overeenkomsten voor een bedrag van meer dan 8.500 EUR, door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:

1.2. m.b.t. overeenkomsten voor een bedrag van maximum 8.500 EUR, door de enkele handtekening van:

2. Om roerende goederen te verkopen tegen de prijs, lasten en voorwaarden die de lasthebber passend zal vinden,

2.1. m.b.t. overeenkomsten voor een bedrag van meer dan 8.500 EUR, door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:

2.2. m.b.t. overeenkomsten voor een bedrag van maximum 8.500 EUR, door de enkele handtekening van:

2.3. m.b.t. overeenkomsten voor een bedrag van maximum 250 EUR netto boekwaarde door de enkele handtekening van:

 • de kredietbeheerders voor die goederen die onder hun beheer vallen

3. Om m.b.t. het universitair kunstpatrimonium, voornamelijk met het oog op tentoonstellingen ingericht zowel door de Universiteit als door derden, overeenkomsten van bruiklening te sluiten, op voorwaarde dat de verzekeringswaarde van het betrokken stuk 25.000 EUR niet overschrijdt of de verzekeringswaarde van het totaal der stukken voor één tentoonstelling 50.000 EUR niet overschrijdt, door de handtekening van:

4. Om ten behoeve van de Magazijnen van de Technische Diensten en de Centrale Aankoop Scheikundige Producten, de Centrale Dienst Elektronica, alle overeenkomsten te sluiten behoudens overeenkomsten van aankoop, m.b.t. overeenkomsten voor een bedrag van maximum 8.500 EUR, door de handtekening van:

 • de respectieve magazijnverantwoordelijke en -medewerkers.

5. Om m.b.t. de beheerde documentatie, voornamelijk met het oog op tentoonstellingen ingericht zowel door de Universiteit als door derden, overeenkomsten van bruiklening te sluiten, op voorwaarde dat de verzekeringswaarde van het betrokken stuk 25.000 EUR niet overschrijdt of de verzekeringswaarde van het totaal der stukken voor één tentoonstelling 50.000 EUR niet overschrijdt, door de handtekening van:

Top

F. Overeenkomsten ten behoeve van KADOC

Om overeenkomsten voor interview en overeenkomsten voor bewaargeving van archief en/of documentatie te sluiten, alsmede alle bescheiden i.v.m. deze overeenkomsten te ondertekenen, door de enkele handtekening van:

Om m.b.t. de beheerde documentatie, voornamelijk met het oog op tentoonstellingen ingericht zowel door de Universiteit als door derden, overeenkomsten van bruiklening te sluiten, op voorwaarde dat de verzekeringswaarde van het betrokken stuk 25.000 EUR niet overschrijdt of de verzekeringswaarde van het totaal der stukken voor één tentoonstelling 50.000 EUR niet overschrijdt, door de handtekening van:

Top

G. Auteurscontracten

Om overeenkomsten te ondertekenen met auteurs, door de enkele handtekening van:

wat betreft de publicaties en uitgaven door de Universitaire Pers Leuven:

wat betreft de publicaties en uitgaven door het Instituut Levende Talen:

voor zover het standaardcontracten betreft nagekeken door een jurist verbonden aan de juridische dienst van de KU Leuven.

Top

H. Onderwijs- en onderzoeksakkoorden

Om akkoorden inzake onderwijs en onderzoek af te sluiten op groeps-, faculteits- of departementsniveau: door de enkele handtekening van respectievelijk de betrokken vicerector, decaan of departementsvoorzitter voorzover het intentieverklaringen zijn (letters of intent, memoranda of understanding) die geen verplichtingen inhouden of uitvoeringen van centraal getekende akkoorden zijn, mits nazicht door de Dienst Onderwijsbeleid en -kwaliteit of door een jurist van de KU Leuven en wat betreft internationale akkoorden ook door de Dienst Internationalisering, met uitzondering van akkoorden of uitvoeringen die vallen onder deel 2, II, B van deze volmachtenregeling.

Om, voor wat betreft en beperkt tot Groep T – Internationale Engineering School – KU Leuven, intentieverklaringen die geen verplichtingen inhouden (letters of intent, memoranda of understanding) inzake onderwijs en onderzoek af te sluiten: door de vzw Groep T – Internationale Engineering Academie – KU Leuven, mits nazicht door de decaan van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, de Dienst Onderwijsbeleid en -kwaliteit, de Dienst Internationalisering en de Juridische Dienst van de KU Leuven, met uitzondering van akkoorden of uitvoeringen die vallen onder deel 2, II, B van deze volmachtenregeling.

Om in uitvoering van onderzoeks- en onderwijsovereenkomsten, namens de KU Leuven schuldvorderingen, onkostenstaten en financiële rapporteringen te ondertekenen: door de enkele handtekening van één van de medewerkers van de dienst Financieel Beheer Projecten en Contracten.

Om kandidaatstellingen, offertes in het kader van (overheids)opdrachten en aanvragen voor projectsubsidies in te dienen, en om onderzoeksovereenkomsten af te sluiten, daartoe mandaten te verlenen aan partnerinstellingen of amendementen bij overeenkomsten te ondertekenen, in zoverre een of meerdere van deze handelingen verplicht een elektronische handtekening veronderstellen: door de enkele elektronische handtekening van

Om aanvragen in te dienen voor de toegang tot en de verwerking van  data bij EUROSTAT, door de enkele, al dan niet elektronische, handtekening van

 • Iesel VAN DER PLANCKEN, dienst Onderzoekscoördinatie, als coördinator van onderzoeksaanvragen bij EUROSTAT

I. Kinderdagverblijven

Om ten behoeve van de Kinderdagverblijven overeenkomsten m.b.t. kinderopvang te tekenen, door de enkele handtekening van: directeur van de Universitaire Kinderdagverblijven.

J. Sponsorovereenkomsten

Om overeenkomsten waarbij activiteiten van derden financieel worden ondersteund met vermelding van deze steun samen met het logo en/of de naam van de KU Leuven, af te sluiten mits voorafgaandelijk nazicht door de Juridische Dienst en voor bedragen lager dan 2.500 EUR, door de enkele handtekening van:

Top

IV. Brieven, zendingen en postverrichtingen

A. Om ten aanzien van de Post alle overeenkomsten te sluiten die passend of nodig zijn voor de goede dienstverlening en, in het bijzonder, om als lastgever de machtigingen te ondertekenen om alle briefwisseling af te halen, het bedrag van postwissels en -assignaties, effecten, kwijtschriften en alle andere waarden geadresseerd aan de KU Leuven te ontvangen en daarvoor kwijting of afrekening te geven, door de enkele handtekening van:

B. Om ten aanzien welkdanige vervoer- en besteldiensten of bij welkdanige administraties, ondernemingen en particulieren, alle overeenkomsten te sluiten die passend of nodig zijn voor de goede dienstverlening en, in het bijzonder, als lastgever de machtigingen te ondertekenen om, o.m. brieven, kaarten, pakketten, colli, goederen of stukken, dit alles met of zonder geldwaarde, in ontvangst te nemen, te lichten of op te vorderen, alsook af te geven of al dan niet aangetekend te verzenden, door de enkele handtekening van:

Top

V. Financiële verrichtingen

A. Rekeningen openen of opzeggen

Om bij alle financiële instellingen, alle rekeningen te openen of op te zeggen, door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna vermelde personen:

met dien verstande dat het hoofd van Thesaurie- en Vermogensbeheer (Financiële Diensten) en Dries ARNAUTS niet samen kunnen tekenen.

Top

B. Kasverrichtingen

Kasverrichtingen gebeuren onder de eindverantwoordelijkheid van de kasverantwoordelijke.

Top

C. Banken, financiële instellingen

Om bij alle financiële instellingen, alle stortingen, overschrijvingen, afnamen en andere verrichtingen te doen;
om assignaties, cheques en soortgelijke stukken uit te schrijven, te ontvangen, te rugtekenen en voor voldaan te tekenen en dienaangaande alle mogelijke verrichtingen te doen;

en dit door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna genoemde personen:

 1. de directeur Financiële Diensten
 2. het hoofd van Thesaurie- en Vermogensbeheer (Financiële Diensten)
 3. het hoofd van Projectadministratie en Kredieten (Financiële Diensten)
 4. het hoofd van Financiële Administratie (Financiële Diensten)
 5. het hoofd van Organisatie Financiële Processen (Financiële Diensten)
 6. het hoofd van Financiële Antennes
 7. het hoofd van de Verzekeringsdienst
 8. Dries ARNAUTS
 9. Hilde VAN DONGEN
 10. het hoofd van HR-servicecentrum
 11. Marc SCHOOLMEESTERS
 12. Carine PITSCHON
 13. Els KNOPS

met dien verstande dat de personen vermeld onder de nrs. 10 t/m 12 steeds dienen te tekenen met één der personen vermeld onder de nrs. 1 t/m 9;

Top

D. Overdrachten, omzettingen en geldbeleggingen

Om obligaties, kasbons, aandelen, fondsen en certificaten, waarden en titels, in de vormen, voor de prijzen en onder de lasten en voorwaarden die de lasthebber zal goedvinden, te kopen en te verkopen;

Om alle geldbeleggingen te doen met of zonder waarborg, tegen de rentevoet en de voorwaarden die de lasthebber zal goedvinden; hypotheek en andere waarborgen te aanvaarden,

en dit door de gezamenlijke handtekening van twee van de hierna vermelde personen:

met dien verstande dat het hoofd van Thesaurie- en Vermogensbeheer (Financiële Diensten) en Dries ARNAUTS niet samen kunnen tekenen.

Top

E. Aankoopformaliteiten

Om bij de aankoop en invoer van goederen alle formaliteiten te vervullen en administratieve handelingen te stellen inzake btw, borgbrieven, taksen en dergelijke, inclusief alle handelingen ten overstaan van de administratie der Douane en Accijnzen, en dit door de enkele handtekening van:

Top

F. Studentenbeleid - International Admissions and Mobility

Om met het oog op de betaling van voorschotten op beurzen aan buitenlandse studenten en onderzoekers cheques te kunnen ondertekenen, door de handtekening van twee van de hierna vermelde personen:

Top

VI. Belastingen - RSZ

1. Om alle belastingen of taksen van welke aard ook te regelen, alle pleegvormen te vervullen, vermindering, opheffing of kwijtschelding te vorderen; om bezwaarschriften in te dienen, alsmede het uitreiken aan derden van ontvangstbewijzen bij toepassing van artikel 145/33 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, door de enkele handtekening van:

2. Loonfiscaliteit en sociale zekerheid

Om alle belastingen of taksen te regelen die verband houden met de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen en presentatiegelden, alle pleegvormen te vervullen, vermindering, opheffing of kwijtschelding te vorderen; om bezwaarschriften in te dienen, alsmede het uitreiken van loonfiches en attesten aan derden van ontvangstbewijzen,

Om t.a.v. de instellingen van sociale zekerheid alle aangiften, inclusief correcties, te doen, bezwaarschriften in te dienen, kwijtschelding van boeten en verwijlintresten te vorderen en alle mogelijke verklaringen, attesten en aanvragen in te dienen, door de enkele handtekening van:

3. Migratie

Om ten aanzien van de migratieoverheden alle aanvragen in te dienen (waaronder de aanvraag van arbeidskaart en -vergunning) en formaliteiten te vervullen die vereist zijn met het oog op de tewerkstelling van werknemers, onderzoekers en stagiairs in België met een buitenlandse nationaliteit, door de enkele handtekening van:

VIbis. Veiligheid en Milieu

Om de aangiftes en registraties te doen, aanvragen en dossiers in te dienen als vertegenwoordiger van de werkgever, zoals vereist in de milieu-, en welzijnswetgeving, als deze handelingen elektronisch kunnen worden gesteld,  door de enkele elektronische handtekening van

Top

VIter. Ruimtelijke ordening, Stedenbouw en Erfgoed

Om de aanvragen, administratieve beroepen, bezwaarschriften en dossiers in te dienen voor en inzake stedenbouwkundige attesten en vergunningen, verkavelingsvergunningen, omgevingsvergunning, ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen, alsook alle andere handelingen te stellen in het kader van de wetgeving op de ruimtelijke ordening en stedenbouw, door de enkele handtekening van:

Om de aanvragen en dossiers in te dienen voor en inzake onroerend erfgoed, waaronder machtigingen, onderhouds- en restauratiepremies, alsook alle andere handelingen te stellen in het kader van de wetgeving op monumenten, landschappen en onroerend erfgoed, door de enkele handtekening van:

Top

VIquater. Privacy

Om, in het kader van de verwerking van persoonsgegevens, aangiftes of aanvragen in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, of bij de hiermee samenhangende sectorcomités (o.a. sectoraal comité voor het rijksregister, sectoraal comité voor de federale overheid, sectoraal comité van de sociale zekerheid en de gezondheid, statistisch toezichtcomité),

Om, in het kader van onderzoeksprojecten, verklaringen inzake privacy af te leggen,

door de enkele handtekening van

Top

VII. Gerechtelijke machten

Om ingeval van juridische betwistingen en met het oog op gerechtelijke procedures, advocaten, gerechtsdeurwaarders, scheidsrechters, deskundigen en desgevallend notarissen aan te stellen; te dagvaarden en verzet of beroep aan te tekenen; waar vertegenwoordiging door een raadsman niet wettelijk vereist is, persoonlijk te verschijnen en te pleiten, hetzij als eiser, hetzij als verweerder; burgerlijke partijstelling te doen; aangiften van schuldvorderingen te doen; kennis te nemen van alle titels en stukken; vonnissen en arresten te bekomen,

en dit door de enkele handtekening van:

en om bewarende maatregelen te nemen in het kader van nalatenschappen vóór de uitoefening van het optierecht (aanvaarding, aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving, verwerping) tevens door de enkele handtekening van:

Om m.b.t. huurachterstallen van studenten en de terugbetaling van studieleningen boven vermelde handelingen te stellen door de enkele handtekening van:

Om de KU Leuven te vertegenwoordigen in procedures voor de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen:

Top

VIII. Authentiek- en voor eensluidend verklaring - uitreiken van attesten en verklaringen

1. Voor het verlenen van authenticiteit aan alle stukken en het voor eensluidend verklaren van alle afschriften, dubbels, kopieën, uittreksels van alle stukken, onderhandse akten en overeenkomsten, uitgaande van de universiteit uitgezonderd de beslissingen van de Raad van Bestuur, van de Academische Raad en van het Gemeenschappelijk Bureau, door de enkele handtekening van:

Voor het verlenen van authenticiteit aan alle stukken en het voor eensluidend verklaren van alle afschriften, dubbels, kopieën, uittreksels van beslissing van de Raad van Bestuur, van de Academische Raad en van het Gemeenschappelijk Bureau en van alle andere stukken, onderhandse akten en overeenkomsten, uitgaande van de KU Leuven, door de enkele handtekening van:

2. Om ten aanzien van alle mogelijke overheden en instanties namens de KU Leuven alle mogelijke verklaringen, attesten, aanvragen, administratieve beroepen, bezwaarschriften in te dienen, door de enkele handtekening van:

3. Om voor de studentenadministratie attesten uit te reiken zoals o.m. voor de mutualiteit, de kinderbijslag, vermindering op spoorwegen, aanvragen van studiebeurzen, alsmede om eensluidend verklaarde afschriften van diploma's, af te leveren, door de enkele handtekening van:

Om attesten uit te reiken in het kader van tegemoetkomingen voor het volgen van opleidingen zoals educatief verlof, om examenuitslagen of bewijzen van afgelegde examens, alsook om attesten af te leveren over:

 • door studenten in het verleden geleverde prestaties die inmiddels definitief zijn vastgelegd (dit zijn examenresultaten zoals vastgelegd door de examencommissie);
 • of het bewijs van een feitelijke situatie zonder expliciete engagementen (zoals attestering examenmomenten enz.);

door de enkele handtekening van:

 • de administratief directeur van de faculteit
 • het hoofd van de (sub)facultaire studentenadministratie
 • de facultaire medewerkers geaccrediteerd als ES-verantwoordelijke, zoals bekend bij Algemene Procesopvolging

4. Om het bewijs van bepaalde rechtshandelingen te attesteren door de enkele handtekening van:

 • de krachtens de volmachtenregeling gemachtigden voor het stellen van deze rechtshandelingen.

5. Om ten aanzien van de Databank Hoger Onderwijs namens KU Leuven alle mogelijke verklaringen, attesten, aanvragen, administratieve beroepen, bezwaarschriften in te dienen,

door de enkele handtekening van:

6. Voor het uitreiken van een duplicaat van verkoopfactuur of schuldvordering,

door de enkele handtekening van:

Voor het overmaken van een kopie van een aankoopfactuur,

door de enkele handtekening van:

Voor bevestigingen van betalingen en ontvangsten,

door de enkele handtekening van:

Top

IX. Algemene macht

Voor al wat voorafgaat kunnen vermelde lasthebbers alle akten en stukken tekenen; alle pleegvormen vervullen, woonplaats kiezen en alles doen wat noodzakelijk of nuttig zal zijn.

T.o.v. derden volstaat deze volmacht.

Deze volmacht vernietigt en vervangt alle vroeger gegeven volmachten.

Top

Deel 2. - Bijzondere onderhandse volmachtenregeling KU Leuven Research & Development

I. Overeenkomsten van leveringen (aankopen) en diensten

Om alle overeenkomsten van leveringen (aankopen) en diensten te sluiten, waarbij, indien van toepassing, de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten gevolgd dient te worden,

1. overeenkomsten in het kader van reeds door de dienst Aankoop gesloten raamovereenkomsten, of overeenkomsten voor een bedrag tot 8.500 EUR, door de enkele handtekening van:

2. overeenkomsten, andere dan deze vermeld onder 1, voor een bedrag vanaf 8.500 EUR, volgen de Algemene onderhandse volmachtenregeling (sectie II, B). Aanvullend op deze Algemene volmachtenregeling door de gezamenlijke handtekening van:

die tekent samen met één van de hierna vermelde personen:

Top

II. Akten en contracten

A. Om arbeidsovereenkomsten te sluiten en te beëindigen,

1. voor bijzonder academisch personeel (wetenschappelijke medewerkers),

door de gezamenlijke handtekening van:

die tekent samen met één van de hierna vermelde personen:

2. voor administratief en technisch personeel,

door de gezamenlijke handtekening van:

die tekent samen met één van de hierna vermelde personen:

B. Om onderzoeksovereenkomsten met de industrie of in het kader van deelname aan projecten gefinancierd door instellingen van privaat of publiek recht of overheden, overeenkomsten van wetenschappelijke dienstverlening, licentieovereenkomsten, overeenkomsten tot overdracht van octrooien en alle andere valorisatieovereenkomsten in het algemeen te sluiten,

door de gezamenlijke handtekening van: 

die tekent samen met één van de hierna vermelde personen:

Om onderzoeksovereenkomsten waarbij de ondertekening verplicht elektronisch dient te gebeuren, af te sluiten,
door de enkele elektronische handtekening van:

C. Om in uitvoering van de onder B vermelde overeenkomsten, namens de KU Leuven schuldvorderingen en onkostenstaten te ondertekenen,

door de enkele handtekening van:

D. Om voor de onder B. vermelde overeenkomsten intentie- of voorbereidende verklaringen te tekenen,

door de enkele handtekening van:

E. Om akten en contracten te sluiten inzake geheimhouding, material transfer agreements alsook om octrooiaanvragen in te dienen en/of in te trekken en alle daarmee verband houdende rechtshandelingen te stellen,

door de gezamenlijke handtekening van:

die tekent samen met één van de hierna vermelde personen:

F. Om namens de KU Leuven (R & D) de (al dan niet notariële) akten te tekenen tot deelneming aan de oprichting van vennootschappen, kapitaalverhogingen en aandeelhoudersovereenkomsten, aandelen in vennootschappen aan te kopen en te verkopen, deel te nemen aan algemene vergaderingen (met inbegrip van deze vermeld onder G.), en alle met het voormelde verband houdende rechtshandelingen te stellen,

door de gezamenlijke handtekening van:

die tekent samen met één van de hierna vermelde personen:

G. Om namens de KU Leuven (R & D) deel te nemen aan de gewone algemene vergaderingen van vennootschappen, en alle hiermee verband houdende rechtshandelingen te stellen,

door de enkele handtekening van:

H. Roerende goederen - verkoop - ruil - huur - verhuur en andere overeenkomsten

Om, m.b.t. roerende goederen alle vormen van overeenkomsten, behoudens aankopen (zie I.) te sluiten onder de voorwaarden die de lasthebber passend zal vinden, zoals onder meer bewaargeving, vruchtgebruik, leasing, e.a.,

1. alle voormelde overeenkomsten voor een bedrag van meer dan 8.500 EUR,

door de gezamenlijke handtekening van:

die tekent samen met één van de hierna vermelde personen:

2. alle voormelde overeenkomsten voor een bedrag beperkt tot 8.500 EUR,

door de enkele handtekening van:

I. Om kandidaatstellingen, offertes in het kader van (overheids)opdrachten en aanvragen voor projectsubsidies in te dienen, in die gevallen waarin deze indiening verplicht elektronisch dient te gebeuren: door de enkele elektronische handtekening van

Top

III. Financiële verrichtingen

A. Kasverrichtingen

Kasverrichtingen gebeuren onder de eindverantwoordelijkheid van de kasverantwoordelijke.

Top

B. Banken, financiële instellingen

Om bij alle financiële instellingen alle stortingen, overschrijvingen, afnamen en andere verrichtingen te doen;
om assignaties, cheques  en soortgelijke stukken uit te schrijven, te ontvangen, te rugtekenen, voor voldaan te tekenen en dienaangaande alle mogelijke verrichtingen te doen;

door de gezamenlijke handtekening van 2 van de hierna vermelde personen:

Top

C. Overdrachten, omzettingen en geldbelegging

Om obligaties, kasbons, aandelen, fondsen en certificaten, waarden en titels, in de vormen, voor de prijzen en onder de lasten en voorwaarden die de lasthebber zal goedvinden; te kopen en te verkopen;

om alle geldbeleggingen te doen met of zonder waarborg, tegen de rentevoet en de voorwaarden die de lasthebber zal goedvinden; hypotheek en andere waarborgen te aanvaarden;

(a) ongeacht het bedrag voor al het voormelde onder B. en C.,

door de gezamenlijke handtekening van :

die tekent samen met één van de hierna vermelde personen:

(b) voor bedragen van maximum 12.500 EUR voor al het voormelde onder B. en C., door de enkele handtekening van:

Top

IV. Gerechtelijke machten

Om ingeval van juridische betwistingen en met het oog op gerechtelijke procedures, advocaten, gerechtsdeurwaarders, scheidsrechters, deskundigen en desgevallend notarissen aan te stellen; te dagvaarden en verzet of beroep aan te tekenen; waar vertegenwoordiging door een raadsman niet wettelijk vereist is persoonlijk te verschijnen en te pleiten, hetzij als eiser, hetzij als verweerder; burgerlijke partijstelling te doen; aangiften van schuldvorderingen te doen; kennis te nemen van alle titels en stukken; vonnissen en arresten te bekomen,

door de gezamenlijke handtekening van:

en één van de hierna vermelde personen:

Om alle aangiften van schuldvorderingen te doen, door de enkele handtekening van:

Top

V. Authentiek- en voor eensluidend verklaring

Voor het verlenen van authenticiteit aan alle stukken en het voor eensluidend verklaren van alle afschriften, dubbels, kopieën, uittreksels van alle stukken, onderhandse akten en overeenkomsten, uitgaande van LRD uitgezonderd de beslissingen van de Raad van Bestuur, van de Academische Raad en van het Gemeenschappelijk Bureau, door de enkele handtekening van:

Top

VI. Algemene macht

Voor al wat voorafgaat kunnen de voormelde lasthebbers alle akten en stukken tekenen, alle pleegvormen vervullen, woonplaats kiezen en alles doen wat noodzakelijk of nuttig zal zijn.

Deze volmacht vernietigt en vervangt alle vroeger gegeven volmachten.

Top