U bent hier: Home / Vrijwilligers aan de KU Leuven

Vrijwilligers aan de KU Leuven

Alles over vrijwilligerswerk aan de KU Leuven
Doelgroep: vrijwilligers

 

1. Definitie vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk veronderstelt een activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt uitgeoefend en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.

De overeenkomst voor vrijwilligers wordt op geen enkele wijze beschouwd als een arbeidsovereenkomst.

 

2. Verzekering

Tijdens het uitoefenen van het vrijwilligerswerk is de vrijwilliger verzekerd binnen de KU Leuven:

 • tegen lichamelijke ongevallen. Deze verzekering is beperkt tot de leeftijd van 80 jaar en dekt geen loonverlies bij een eventuele andere werkgever; 
 • voor burgerlijke aansprakelijkheid.

 

3. Onkosten

Vrijwilligers kunnen vergoed worden voor de door hen gemaakte onkosten via KU Loket > Financiën & Aankoop > Uitgaven > Beroepskosten.

Gelieve voor het aanmaken van kosten steeds uw financiële antenne  te contacteren.

Zie ook: Informatie omtrent Bedrijfskosten

 

3.1. Op voorlegging van bewijsstukken of forfaitair

De onkostenvergoeding is:

 • ofwel een reële onkostenvergoeding op voorlegging van bewijsstukken
 • ofwel een forfaitaire onkostenvergoeding

 

Een combinatie van een reële onkostenvergoeding met een forfaitaire onkostenvergoeding is in hoofde van één vrijwilliger niet mogelijk (ook niet bij twee verschillende organisaties).

Uitzondering: een combinatie van een forfaitaire onkostenvergoeding met een terugbetaling van reële vervoerskosten. Dit is mogelijk voor maximaal 2000 kilometer per jaar per vrijwilliger. Deze regeling is in de eerste plaats bedoeld voor verplaatsingen in dienstverband. Aan de KU Leuven is het beleid dat er geen vervoerskosten voor woon-werkverkeer met de eigen wagen worden terugbetaald.Voor verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van het vrijwilligerswerk met het openbaar vervoer worden in principe dezelfde bedragen terugbetaald als in geval van woon-werkverkeer voor de werknemers van KU Leuven .
 

3.2 Beperkingen aan de forfaitaire onkostenvergoeding

De forfaitaire onkostenvergoeding is onderworpen aan twee grenzen (bedragen geldig van 01.01.2017 t.e.m. 31.12.2017):

 • maximum € 33,36 per dag
 • maximum € 1.334,55 per jaar

 

Deze bedragen gelden per vrijwilliger en niet per vrijwilligersactiviteit.

Meer informatie berekening vergoeding

Dit betekent dat iemand die vrijwilliger is bij verschillende organisaties en hiervoor verschillende forfaitaire onkostenvergoedingen ontvangt, moet zorgen dat het totaalbedrag deze grenzen niet overschrijdt. Dat is zowel in het belang van de organisaties als in het belang van de vrijwilliger zelf.

Een vrijwilliger die in verschillende organisaties actief is, mag geen reële onkostenvergoeding ontvangen in de ene organisatie en een forfaitaire onkostenvergoeding in de andere organisatie, tenzij de reële onkostenvergoedingen enkel reële vervoerskosten betreffen (zie hierboven, maximaal 2000 km per jaar per vrijwilliger). 

Opgelet: Een combinatie van een bezoldigd statuut met een vrijwilligersstatuut aan de KU Leuven is op grond van de vrijwilligerswetgeving enkel mogelijk indien de taak die als bezoldigde wordt vervuld grondig en essentieel verschilt van de taak die als vrijwilliger wordt uitgevoerd.

 

4. Beroepsgeheim

Bij de uitoefening van de vrijwilligersactiviteit, kan de vrijwilliger kennis krijgen van geheimen waarop artikel 458 van het Strafwetboek van toepassing is. Een vrijwilliger mag dan ook geen zaken bekendmaken die feitelijk onbekend zijn en die (voorlopig) onbekend dienen te blijven.

 

5. Concrete stappen voor aanwerving van vrijwilligers ATP

Gelieve op de inlichtingsfiche voor de vrijwilliger ATP volgende gegevens in te vullen:

 • de persoonsgegevens;
 • de begin- en einddatum van de vrijwilligersovereenkomst. Overeenkomsten voor de vrijwilligers ATP worden telkens beperkt tot maximum een jaar (weliswaar verlengbaar);
 • takenpakket voor de verschillende opdrachten;
 • afspraken met betrekking tot een tussenkomst in de onkosten (reële onkostenvergoeding of forfaitaire onkostenvergoeding)
  (toelichting onkosten);
 • toelating voor verplaatsing met de wagen in dienstopdracht. 

 

Let op, dit formulier geldt niet voor vrijwillig wetenschappelijk medewerkers.

Contactpersoon:

 

Gelieve steeds de Personeelsdienst te verwittigen wanneer de vrijwilliger stopt en KU Leuven verlaat.

 

6. Onbaatzuchtige doelstelling en juridisch statuut KU Leuven

De KU Leuven geniet van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de bekendmaking van haar oprichtingsakte, samen met het organiek reglement, in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1970, overeenkomstig de wet van 12 augustus 1911.

KU Leuven vervult haar opdracht van academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening. Het is in het kader van deze doelstelling dat vrijwilligerswerk aan de KU Leuven moet worden gesitueerd.